Projektmunka

A tantárgy célja és sajátosságai

A hallgatók projektkörülmények között dolgoznak ki és oldanak meg egy konkrét feladatot. E feladatok szorosan kapcsolódnak egy valós vállalati, gazdasági vagy gyakorlati problémához, amelynek megoldásához tervezési, szervezési feladatokat látnak el, majd munkájukba prezentáció keretében adnak betekintést. A feladat elvégzése minden esetben projektcsapat keretében történik, amelynek hallgatói létszáma minden esetben három fő lehet. A tárgy keretében a hallgató olyan készségfejlesztésen eshet át, amellyel javítható az együttműködési képesség, a csoportban való munkavégzés, a kommunikáció, az időgazdálkodás, de a hallgató sikeresebb lehet az elméleti ismeretek gyakorlatba történő átültetése kapcsán is. A tárgy egyaránt integrálhatja a műszaki és a gazdasági megközelítést a feladatok kidolgozása során. A Projektmunka tárgy mindig valamilyen konkrét eredményt kell, hogy létrehozzon. A projektcsapat tagjai létrehozhatnak üzleti terveket, végezhetnek kutatásokat és közölhetnek kutatási eredményeket, tanulmányokat írhatnak, megtervezhetnek és megvalósíthatnak CSR-, környezetvédelmi- vagy Pro Bono projekteket, készíthetnek megvalósíthatósági tanulmányokat, elemezhetnek konkrét vállalati folyamatokat és javaslatokat tehetnek azok fejlesztésére, tesztelhetnek üzleti megoldásokat/modelleket vállalati környezetben stb. A projektmunka eredménye tehát olyan eljárás, eszköz vagy más szellemi termék is lehet, amely jól integrálja a tanult gazdasági (és/vagy műszaki) ismereteket, megközelítéseket a feladat kidolgozásában. A hallgatók a Projektmunka során elsajátíthatják azt a feladatmegoldó képességet, látásmódot, gondolkodást, amelyet az egyetem elvégzése után leendő munkahelyükön elvárnak tőlük. A tárgy emellett erőteljesen épít a projektszemléletre, hiszen alapvetően támaszkodik a tervezésre, az idő- és határidő tervezésre/gazdálkodásra, az előrehaladás mérésére, a feladatok felelősökhöz való rendelésére, a folyamatos kommunikációra és sok egyéb más területre, amelyekkel bizonyosan találkozhatnak a hallgatók a valós projektjeik során. A Projektmunka lehetőséget teremt a különböző tudományterületek hallgatói számára a gyakorlati együttműködésre. A csoportok kialakításánál fontos lehet, hogy a tagok egymást kiegészítő, különböző kompetenciákkal rendelkezzenek (például egy csoporton belül legyen jó kommunikációs-, szervezési készséggel rendelkező, precíz, elemző, kutató munka terén jártas, rendszerben gondolkodó stb. hallgató). Lehetőség van arra, hogy különböző intézetek, különböző karok hallgatói közös projektcsapatot alakítsanak.

A tantárgy általános jellemzői

A projektmunka tárgy felvételét az adott szak hallgatói saját mintatantervüknek megfelelően kell, hogy végrehajtsák. A tárgy alapvetően 4 kreditértékkel bír és labor körülmények között kerül megszervezésre. A heti óraszámaennek megfelelően 0+0+2. A tárgy keretében a hallgatók félévközi jegyet szerezhetnek, vagyis a félév közben teljesített munka minősége és a követelmények teljesítése adják az értékelés alapját. A tantárgyat csak előkövetelményi feltételekteljesítése esetén lehet felvenni a Neptunban. Ez minimum 130 kreditet jelent, valamint 1 gazdasági specializáción (és amennyiben a képzésen van, 1 műszaki specializáción) szakmai tantárgy is követelményt jelent. A szakdolgozat tantárgynak a projektmunka tantárgy az előkövetelménye, de lehetőség van a párhuzamos tárgyfelvételre is. A szakdolgozat lehet a projektmunka tantárgy eredményeinek folytatása is, ha a hallgató szeretné a projektmunka során eddig teljesített feladatokat tovább vizsgálni és részletezni.

A projektmunka tárgy teljesítése

Projektmunka tájékoztató 2023/24/2. félév
Intézetidőponthelyszín
VFI2024. 12:00TA 3. em.  321. sz. terem
MMI2024. február 9. 9.00Teams link
MÜI/KPI2024. február 13. 17.00Teams link felvétel készült!
Lépés Feladat Határidők és tudnivalók
1. csapattársak keresése
Konzulens- és témaválasztás
Határidő:
legkésőbb az előzetes tantárgyfelvételi időszak első napja

Választható témák:
https://kgk.uni-obuda.hu/projektmunka/projektmunka-konzulensi-temajavaslatok

2. A csapatválasztás és a téma véglegesítése
I. számú melléklet leadása*
Határidő:
az előzetes tantárgyfelvételi időszak utolsó napja, 12 óráig

Kinek kell leadni
az I. számú mellékletet?
Konzulens (aki átadja majd szkennelés után az intézetnek)

+ a Projektmunka tárgy Moodle kurzusába való feltöltése (ez a hallgatók feladata)

3. A projektmunka tárgy felvétele a Neptunban** Határidő:
az előzetes tantárgyfelvételi időszak utolsó napja
4. A heti feladatok meghatározása
III. számú melléklet kitöltése és leadása***
Határidő:
a regisztrációs hét utolsó napja

Választható heti feladatok: ITT

Kinek kell leadni
a III. számú mellékletet?
Konzulens (aki átadja majd szkennelés után az intézetnek)

+ a Projektmunka tárgy Moodle kurzusába való feltöltése (ez a hallgatók feladata)

5. A heti feladatok teljesítése
a III. számú mellékletnek megfelelően
Határidő:
a szorgalmi időszak 12. hetének vége

Hová kell feltölteni a heti feladatok megoldásait?
Projektmunka tárgy Moodle kurzusa (ez a hallgatók feladata)

6. Projektdokumentáció összeállítása**** Határidő:
a szorgalmi időszak 13. hetének vége

Kinek kell leadni
a projektzáró dokumentumot?
Konzulens (aki átadja majd a teljes dokumentumot Daragó Anitának)

+ a Projektmunka tárgy Moodle kurzusába való feltöltése (ez a hallgatók feladata)

7. Prezentáció elkészítése és bemutatása Határidő:
a szorgalmi időszak 14. hetében intézetenként szervezve

Hová kell feltölteni a prezentációt?
Projektmunka tárgy Moodle kurzusa (ez a hallgatók feladata)

Jelmagyarázat az egyes lépésekhez:

*
A csoportok kialakításának és a témaválasztás végső határideje az előzetes tantárgyfelvételi időszak utolsó napja, 12 óráig. Ezen a napon a hallgatók leadják az I. számú melléklet kitöltött, leellenőrzött, aláírt példányát a konzulensüknek. A konzulensek átveszik ezeket a dokumentumokat. A dokumentumot aláírják és beszkennelve visszaküldik elektronikus formátumban a hallgatók számára (színesben szkennelve). A konzulens ezt követően az I. számú mellékletet átadja az intézeti munkatársnak. A konzulensnek létre kell hoznia a feltöltéshez szükséges Moodle kurzust és feltöltési lehetőséget kell biztosítani a hallgatók számára a félévkezdést követően. A hallgatók az elektronikusan visszakapott dokumentumot feltöltik a Moodle-ban a megfelelő helyre (0. hét). A határidő lejárta után az intézeti munkatársak minden projektcsoport I. számú mellékletét egyben eljuttatják Daragó Anitának, aki a projektmunka tárgy kari koordinátora (Daragó Anita, darago.anita@kgk.uni-obuda.hu). A dokumentumok eredeti, aláírt példányait kell minden esetben továbbítani.

**
A hallgató a Neptunban felveszi a projektmunka kurzust ahhoz az intézethez tartozóan, amelyben a konzulense jogviszonyban van. A projektmunka kurzusuk közül a ’GS’ kóddal kezdődő a Vállalkozásfejlesztés és Infokommunikáciüs Intézet (VFI), a ’GV’ a Módszertani és Menedzsment Intézet (MMI), míg a GG a Közgazdaságtudományi és Pénzügyi Intézet (KPI) projektmunka tárgyait jelöli. A Marketing és Üzleti Tudományok Intézet (MÜI) projektmunka kurzusa is egyelőre a GG kód alatt található meg, így ez megegyezik a KPI kódjával.

***
A regisztrációs héten az oktató és a projektcsapat közösen határozzák meg azt a minimum 4 témakört (3 db törzstárgy és 1 db gazdasági vagy műszaki specializációs tárgy), amelyek a félév során az adott feladatban hetenként kidolgozásra kerülnek. A III. számú mellékletet a konzulensnek kell leadni aláírva, megfelelően kitöltve. A konzulens szintén aláírásával látja el a dokumentumot, majd beszkenneli azt és elküldi elektronikusan a hallgatók számára (színesben szkennelve). A hallgatók ezt követően feltöltik a Moodle kurzusba a kapott dokumentumot (0. hét). A konzulens a III. számú melléklet eredeti példányát átadja az intézeti munkatársnak a regisztrációs hét utolsó napjáig. A határidő lejárta után az intézeti munkatársak minden projektcsoport III. számú mellékletét egyben eljuttatják Daragó Anitának, aki a projektmunka tárgy kari koordinátora (Daragó Anita, darago.anita@kgk.uni-obuda.hu). A dokumentumok eredeti, aláírt példányait kell minden esetben továbbítani.

****
A projektcsapat a féléves munkáját a projektzáró dokumentumban foglalja össze. A hallgatók az elvégzett heti feladatokról munkanaplót vezetnek, amelyet a csoport többi tagja aláírásával igazol. Ez utóbbira a IV. számú melléklet szolgál. A projektzáró dokumentum minden szükséges mellékletet és a heti részfeladatok kidolgozását is tartalmazza, amelyet fel kell tölteni a Projektmunka tárgy Moodle kurzusába, illetve egy nyomtatott példányban kell leadni a konzulensnek határidőre, aki továbbítja azt a kari Projektmunka Koordinátornak (darago.anita@kgk.uni-obuda.hu). A prezentációt szintén fel kell tölteni a tárgy Moodle kurzusába, azt más helyre leadni nem szükséges.

A projektmunka tárgy további tudnivalói

A téma és a csoport módosítása a regisztrációs hét második napján 12 óráig lehetséges a konzulens engedélyével a II. számú melléklet kitöltésével. Ezen a héten a Neptun Adminisztrátor annyi labor csoportot nyit, ahány befogadott projekt van az oktató nevén. Ha a hallgatók nem nyújtották be a határidőre az I. számú mellékletet (vagyis témával és konzulenssel nem rendelkeznek), úgy a projektmunka tárgyról törlésre kerülnek. A tantárgyat felvenni utólagos tantárgyfelvétellel nem lehetséges. A projektmunka tárgy prezentációval zárul, amelyet nyilvános keretek között az intézeti szinten szerveznek meg (lásd.: VII. számú melléklet).

Projektmunka tantárgy követelmények

A részfeladatok teljesítése során hetente minimum két oldalas dokumentumot töltenek fel a hallgatók a Projektmunka tárgy Moodle felületére. A javításoknak a végső dokumentumban kell megjelennie. Minden feladatrészt 1-5-ig pontoz a konzulens, amit az Értékelő lapon rögzít (V. számú melléklet). A 13. héten pénteken 12 óráig a végső projekt dokumentum a Moodle rendszerben az előadás felületére kerül feltöltésre. A prezentációk megtartására a szorgalmi időszak 14. hetében kerül sor. Ennek beosztását intézetenként teszik közzé a 13. hét végéig. A vizsgaidőszak 10. munkanapjáig kell megszerezni a tantárgyból az érdemjegyet. Az érdemjegy kialakításában a félévközi teljesítmény 50%, az projektdokumentáció aránya 30%, a prezentációé 20%. Pótlási lehetőség nem tartozik a tantárgyhoz. A félévet akkor értékelhető, ha a három tagú csoport minden tagja teljesíti a III. sz. mellékletben vállalt feladatokat, valamint mindhárman részt vettek a prezentációban. Ez alól csak különleges helyzet esetén kap felmentést a csoport, így például baleset, vagy az egyik csapattag távozása az egyetemről, illetve a passziválás. Ez esetben a másik két csapattag írásban kérvényezheti a Projektmunka tárgy felelősénél a félév elfogadását.

Mi a teendő, ha egy hallgató nem talál projektmunka-csoporttársat?

Ebben az esetben forduljon Forgács Anita oktatásszervezési koordinátorhoz, írjon az info@kgk.uni-obuda.hu címre!

Projektmunka tantárgy letölthető mellékletei

I. számú melléklet: TÉMAVÁLASZTÁS
II. számú melléklet: TÉMAMÓDOSÍTÁS
III. számú melléklet: HETI FELADATOK
IV. számú melléklet: MUNKANAPLÓ
V. számú melléklet: ÉRTÉKELŐLAP
VI. számú melléklet: PROJEKTZÁRÓ DOKUMENTUM
VII. számú melléklet: PREZENTÁCIÓ SZERVEZÉSE
VIII. számú melléklet: PROJEKTMUNKA SEGÉDLET