Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés (FOSZK)

Érvényes: 2017. szeptember 1-től

A felsőoktatási szakképzés megnevezése

a) Magyar nyelven: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés
b) Angol nyelven: Commerce and Marketing

c) Szakfelelős: dr. habil. Garai-Fodor Mónika

A szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

a) Szakképzettség: felsőfokú közgazdász-asszisztens marketingkommunikáció szakirányon
b) A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist Assistant in Marketing Communication

Képzési terület

Gazdaságtudományok

A képzési idő félévekben

4 félév

A felsőoktatási szakképzés megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

a) A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
b) Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév legalább 560 óra, részidejű képzésben a szakmai gyakorlat: 6 hét, legalább 240 óra: részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét.
c) A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

A felsőoktatási szakképzés célja

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések előkészítésére, alkalmasak kisvállalkozások áruforgalmi vagy marketing területén vezetői, nagyobb vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők mellett kereskedelmi, illetve marketing szakreferensi, asszisztensi tevékenységet folytatni.

A képzés fő területei

a) Valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit
b) A képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit
c) A szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit

A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei

A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

Idegennyelvi és szaknyelvi követelmények

Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programjában határozza meg.

A képzés formája

Nappali

Az ismeretek ellenőrzése

a) a szorgalmi időszakban tett írásbeli vagy szóbeli beszámolóval, írásbeli (zárthelyi) dolgozattal, illetve otthoni munkával készített feladat (terv, mérési jegyzőkönyv stb.) értékelésével,
b) elővizsgával,
c) a vizsgaidőszakban tett vizsgával,

Félév végi értékelés adható

a) évközi jeggyel (jele: é), mind elméleti, mind gyakorlati jellegű tantárgyak esetén, a szorgalmi időszak alatti ismeret ellenőrzése alapján,
b) vizsgajeggyel (jele: v), ekkor az érdemjegy megállapítása történhet csak a vizsgán mutatott teljesítmény alapján, vagy az évközi ellenőrzések és a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével. Ez utóbbi esetben az érdemjegy megállapítása legalább 50%-ban a vizsga, legfeljebb 50%-ban a szorgalmi időszak alatti ellenőrzések alapján történik,

Választható specializáció

Marketingkommunikáció specializáció

Életbe lépés ideje

Jelen tanterv a 2017. év szeptemberében induló szemesztertől kezdődően felmenő rendszerben alkalmazandó.

A tanterv elkészítésének forrásai

a) 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet (2016. október 17-i állapot szerint)
b) ÓE SZMSZ III. kötet: ÓE Hallgatói követelményrendszerének 1. számú melléklete: ÓE TVSZ 2016 (2016. június 28. napjától hatályos 4. verziószámú változat)