Műszaki menedzser alapképzési szak

Érvényes: 2017. szeptember 1-jétől

Az alapképzési szak megnevezése

a) Magyar nyelven: Műszaki menedzser.
b) Angol nyelven: Technical Management. Az angol nyelvű megnevezés a 2019 szeptemberében felvettekkel kezdődően a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet szerint hivatalosan megváltozik: Engineering management.

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

a) Végzettségi szint: alap fokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc).
b) Szakképzettség: Műszaki menedzser.
c) A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Technical Manager. Az angol nyelvű megnevezés a 2019 szeptemberében felvettekkel kezdődően a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet szerint hivatalosan megváltozik: Engineering manager.

Képzési terület

Műszaki.

A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása

345

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

a) a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70) százalék,
b) a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit,
c) a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit.

Az alapképzési szak képzési célja

A képzés célja műszaki menedzserek képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás- és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a különböző jellegű termelő és szolgáltató vállalkozások anyagi, műszaki, informatikai, pénzügyi és humán folyamatainak menedzseléséhez, képesek e folyamatokhoz kapcsolódó projektekben hatékonyan közreműködni, képesek továbbá a szervezetek működésének menedzselésére, ide értve a fejlesztési folyamatok megalapozását, megvalósítását is. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

Képzési idő

7 félév

Megszerzendő kreditek száma

Tudományágak, szakterületek (kredit előírás)Megszerzendő kreditek száma
Természettudományi ismeretek (40-50)41
Gazdasági és humán ismeretek (14-30)27
Műszaki menedzseri szakmai ismeretek (70-105)71
Specializáció (min. 40)40
Szabadon választható tárgyak (min. 10)12
Projektmunka4
Szakdolgozat (15)15
Összesen (210):210

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény.

Kritériumtárgyak

a) Testnevelés (csak nappali tagozaton).
b) Minden nappali alapképzésben résztvevő hallgatónak kritériumtárgyként fel kell vennie kettő, az Egyetem által meghirdetett angol vagy német nyelvű szakmai kurzust, és teljesítenie kell az arra előírt számonkérést.

A képzés formái és az oktatás nyelve

a) Nappali: magyar, angol
b) Levelező: magyar
c) Távoktatás: magyar

Az ismeretek ellenőrzése

a) a szorgalmi időszakban tett írásbeli vagy szóbeli beszámolóval, írásbeli (zárthelyi) dolgozattal, illetve otthoni munkával készített feladat (terv, mérési jegyzőkönyv stb.) értékelésével,
b) elővizsgával,
c) a vizsgaidőszakban tett vizsgával,
d) a szigorlattal és
e) a záróvizsgával.

Félév végi értékelés adható

a) évközi jeggyel (jele: é), mind elméleti, mind gyakorlati jellegű tantárgyak esetén, a szorgalmi időszak alatti ismeret ellenőrzése alapján,
b) vizsgajeggyel (jele: v), ekkor az érdemjegy megállapítása történhet csak a vizsgán mutatott teljesítmény alapján, vagy az évközi ellenőrzések és a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével. Ez utóbbi esetben az érdemjegy megállapítása legalább 50%-ban a vizsga, legfeljebb 50%-ban a szorgalmi időszak alatti ellenőrzések alapján történik,
c) elfogadással (jele: e), amelyet a testnevelés tantárgynál kell alkalmazni (nemteljesítés esetén: „nincs elfogadva”) bejegyzéssel.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

a) végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,
b) a bíráló által elfogadott szakdolgozat.
A végbizonyítvány (abszolutórium) a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és – a nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett.

A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

A záróvizsga részei

A záróvizsga a szakdolgozat védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett vizsgákból áll. A záróvizsgát a hallgatónak lehetőleg egy napon, folyamatosan kell letenni. A záróvizsga szóbeli vizsgákból áll, a felkészülési idő tantárgyanként legalább 30 perc. A bizottság előtt egyidejűleg egy hallgató vizsgázhat.
A záróvizsgára összesen legalább 20 és legfeljebb 30 kreditpontnak megfelelő ismeretanyagot felölelő tantárgyak (tantárgycsoportok) jelölhetők ki.

A jelölt a vizsgát akkor kezdheti meg, ha a záróvizsga-bizottság szakdolgozatát legalább elégséges (2) minősítéssel elfogadta. Az elégtelen szakdolgozat kijavításának feltételeit az illetékes intézet határozza meg.

A záróvizsga eredménye

A szakdolgozatra és a záróvizsga szóbeli részére kapott érdemjegyek – a vizsgatárgyak számát figyelembe vevő – átlaga az alábbiak szerint:

ahol:
SZD: a szakdolgozat védésének eredménye;
Z1: a Természettudományi ismeretek, Gazdasági és humán ismeretek, Műszaki menedzser szakmai ismeretek témakörökből kijelölt tárgyak csoportja;
Z2: a választott gazdasági specializáció témaköréből kijelölt tárgyak csoportja;
Z3: a választott műszaki modul témaköréből kijelölt tárgyak csoportja.
A záróvizsga sikertelen, ha bármelyik kapott érdemjegy elégtelen.

Az oklevél kiadásának feltételei

a) Sikeres záróvizsga,
b) Kritériumkövetelmények teljesítése.

A végbizonyítvány megszerzésének nyelvi kritériuma a kritériumtárgy teljesítésén túl a belső szaknyelvi vizsga letétele. A belső szaknyelvi vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) B2 szintjének megfelelő nyelvtudásra és a képzés szakmai nyelvének ismeretére épül.

Kooperatív képzés lehetősége

A kooperatív képzés az egyetem nappali alapképzéséhez kapcsolódó, önkéntes, kiegészítő gyakorlati modul, amelyben az Egyetem és valamely gazdasági társaság, vállalat, intézmény együttműködnek annak érdekében, hogy az egyetemi hallgatók – a képzési célban megfogalmazottak szerint – szakmai gyakorlatot szerezzenek.

Duális képzés lehetősége

A duális képzés a gyakorlatigényes alapképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szakmailag minősített, az Egyetemmel szerződéses kapcsolatban álló vállalatoknál folyó gyakorlati képzések tantervi tartalmuknál, struktúrájuknál és a vállalatoknál töltendő, megnövelt óraszámuknál, valamint a megszerzett munkatapasztalatnál fogva növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati ismereteit és erősítik a kultúráját.

Választható specializációk

a) Gazdasági specializációk:

2022. szeptembere előtt felvetteknek
aa) Vállalatirányítás specializáció
ab) Minőségmenedzselési specializáció
ac) E-vállalkozások szervezése specializáció
ad) Vállalati stratégia specializáció
ae) Projektmenedzser specializáció
af) Értékesítési menedzser specializáció
ag) Szolgáltatás menedzsment specializáció (AMK)

2022. szeptembere és később felvetteknek
projektmenedzser
értékesítési menedzser
E-vállalkozások szervezése
vállalati stratégia
vállalatirányítás
minőségmenedzsmelési specializáció


b) Választható modulok:

ba) Elektrotechnika
bb) Gépészet
bc) Informatika
bd) Irányítási rendszerek
be) Járműtechnika (levelező)
bf) Létesítménygazdálkodás (AMK)
bg) Vállalati logisztika (AMK)

Életbe lépés ideje

Jelen tanterv a 2017. év szeptemberében induló szemesztertől kezdődően felmenő rendszerben alkalmazandó.

A tanterv elkészítésének forrásai

a) 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet (2016. október 17-i állapot szerint)
b) ÓE SZMSZ III. kötet: ÓE Hallgatói követelményrendszerének 1. számú melléklete: ÓE TVSZ 2016 (2016. június 28. napjától hatályos 4. verziószámú változat)