Marketing mesterképzési szak

Érvényes: 2023/2024 tanévtől

A mester szak megnevezése:

a) Magyar nyelven: Marketing mesterképzési szak
b) Angol nyelven: Master in Marketing

c) Szakfelelős: dr. habil. Szigeti Orsolya

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

a) Végzettségi szint: mester fokozat (master, rövidítve: MSc).
b) Szakképzettség: okleveles közgazdász marketing szakon
c) A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Marketing

Képzési terület

Gazdaságtudományok

A mesterképzési szak képzési célja

A képzés célja marketing szakemberek képzése, akik különböző üzleti és non-business szervezetekben, intézményekben és vállalkozásokban végeznek marketingtevékenységet. Megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek marketingstratégia kialakítására, a tág értelemben vett marketingtevékenységek, projektek menedzselésére, különböző szervezetek, folyamatok és szakmai programok irányítására, a szükséges marketingeszközök tartalmának meghatározására, feladatok végrehajtásának koordinálására, kapcsolattartásra belső és külső funkciókkal, szervezetekkel. Írásban, szóban és modern infokommunikációs eszközökkel két idegen nyelven is képesek kommunikálni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési idő

nappali tagozat: 4 félév, 1400 kontakt óra
levelező tagozat: 4 félév, 502 kontakt óra

Megszerzendő kreditek száma

Tudományágak, szakterületek (kredit előírás)Kredit pont
Gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek (25-35 kredit)28
Marketing szakmai ismeretek: (35-45 kredit)41
Innovációmenedzsment ismeretek: (25-35 kredit)26
Szabadon választott tárgy (min. 6 kredit)8
Testnevelés2
Diplomamunka15
Összesen:120

A képzés formái

a) nappali
b) levelező

Az ismeretek ellenőrzése

a) évközi jegy (jele: é), mind elméleti, mind gyakorlati jellegű tantárgyak esetén, a szorgalmi időszak alatti ismeret ellenőrzése alapján,
b) vizsga (jele: v), ekkor az érdemjegy megállapítása történhet csak a vizsgán mutatott teljesítmény alapján, vagy az évközi ellenőrzések és a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével. Ez utóbbi esetben az érdemjegy megállapítása legalább 50%-ban a vizsga, legfeljebb 50%-ban a szorgalmi időszak alatti ellenőrzések alapján történik,
c) záróvizsga (jele: zv)

A záróvizsgára bocsátás feltételei

a) Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése
b) Két bíráló által elfogadott diplomamunka
A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket — a nyelvi követelmény teljesítése, a diplomamunka elkészítése kivételével — teljesítette, és a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditet megszerezte.

A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, illetve a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

A záróvizsga részei

A záróvizsga a diplomamunka védéséből és a tantervben előírt tárgyak alapján képzett komplex szóbeli vizsgából áll (felkészülési idő legalább 30 perc), amelyet a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letennie. A záróvizsga során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

A komplex vizsga anyaga felöleli az Innovációmarketing, Innovációs projektek menedzselése, Marketinglogisztika és ellátásilánc menedzsment, Alkalmazott piackutatás és a Termék- és árpolitika ismereteket.

A záróvizsga eredménye

A diplomamunka védésére kapott jegy, valamint a szóbeli vizsgán kapott jegy átlagaként kerül kiszámításra a záróvizsga érdemjegye.
A diplomamunka érdemjegye a két bíráló által adott jegyek számtani átlagából és a dolgozat szóbeli védésével megszerzett jegyből számított számtani átlag kerekített értéke.

F = (Th + S1+S2+…+Sm)/(1+m).

Az oklevél kiadásának feltétele

a) Sikeres záróvizsga


Mintatanterv

Kreditelismerés