Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak

Érvényes: 2017. szeptember 1-jétől.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet értelmében a vállalkozásfejlesztés mesterszakon megváltoztak a kreditelismerésre vonatkozó előírások, így már nincs lehetőség különbözeti tárgyak teljesítésére. A 2017 szeptemberétől induló képzésre már csak azok a hallgatók nyernek felvételt, akik az előírt ismeretkörökből legalább 30 kreditet teljesítettek korábbi tanulmányaik során.

A mester szak megnevezése:

a) Magyar nyelven: Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak
b) Angol nyelven: Business Development

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

a) Végzettségi szint: mester fokozat (master, rövidítve: MSc).
b) Szakképzettség: okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon
c) A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Business Development

Képzési terület

Gazdaságtudományok

A mesterképzési szak képzési célja

A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik az elsajátított, nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására. Az elsajátított magas szintű vállalkozásfejlesztési (innovációs) elméleti és módszertani ismeretanyag, a mester szintű üzleti ismeretek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában a mesterszakon végzettek alkalmasak a gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is. Megszerzett ismereteik alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Képzési idő

nappali tagozat: 4 félév, 1400 kontakt óra
levelező tagozat: 4 félév, 375 kontakt óra

Megszerzendő kreditek száma

Tudományágak, szakterületek (kredit előírás)Kredit pont
Gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek (25-35 kredit)27
Vállalkozásfejlesztési szakmai ismeretek: (35-45 kredit)42
Szakterületi ismeret: (25-35 kredit)36
Diplomamunka15
Összesen:120

A képzés formái

a) nappali
b) levelező

Az ismeretek ellenőrzése

a) évközi jegy (jele: é), mind elméleti, mind gyakorlati jellegű tantárgyak esetén, a szorgalmi időszak alatti ismeret ellenőrzése alapján,
b) vizsga (jele: v), ekkor az érdemjegy megállapítása történhet csak a vizsgán mutatott teljesítmény alapján, vagy az évközi ellenőrzések és a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével. Ez utóbbi esetben az érdemjegy megállapítása legalább 50%-ban a vizsga, legfeljebb 50%-ban a szorgalmi időszak alatti ellenőrzések alapján történik,
c) záróvizsga (jele: zv)

A záróvizsgára bocsátás feltételei

a) Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése
b) Két bíráló által elfogadott diplomamunka
A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket — a nyelvi követelmény teljesítése, a diplomamunka elkészítése kivételével — teljesítette, és a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditet megszerezte.

A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, illetve a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

A záróvizsga részei

A záróvizsga a diplomamunka védéséből és a tantervben előírt tárgyak alapján képzett komplex szóbeli vizsgából áll (felkészülési idő legalább 30 perc), amelyet a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letennie. A záróvizsga során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.
A komplex vizsga anyaga felöleli a Vezetői gazdaságtan, a Vezetői számvitel és kontrolling, a Szervezetfejlesztés gyakorlata, a Vállalati stratégia, a Termelés- és innováció menedzsment és a Pénzügyi elemzés ismereteket.

A záróvizsga eredménye

A diplomamunka védésére kapott jegy, valamint a szóbeli vizsgán kapott jegy átlagaként kerül kiszámításra a záróvizsga érdemjegye.
A diplomamunka érdemjegye a két bíráló által adott jegyek számtani átlagából és a dolgozat szóbeli védésével megszerzett jegyből számított számtani átlag kerekített értéke.

Az oklevél kiadásának feltétele

a) Sikeres záróvizsga
b) Kritériumkövetelmény teljesítése

Hatálybalépés ideje

Jelen tanterv a 2017. év szeptemberében induló szemesztertől kezdődően felmenő rendszerben alkalmazandó.

A tanterv elkészítésének forrásai

a) 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet (2016. október 17-i állapot szerint); 14. Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak pont szerint
b) ÓE SZMSZ III. kötet: ÓE Hallgatói követelményrendszerének 1. számú melléklete: ÓE TVSZ 2016 (2016. június 28. napjától hatályos 4. verziószámú változat)

Mintatanterv

Kreditelismerés