Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Érvényes 2017. szeptember 1-jétől.

Az alapképzési szak megnevezése

a) Magyar nyelven: gazdálkodási és menedzsment
b) Angol nyelven: Business Administration and Management

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

a) Végzettségi szint: alap fokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)
b) Szakképzettség: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
c) A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Business Administration and Management

Képzési terület

Gazdaságtudományok

A képzési idő félévekben

7 félév (6+1)

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

210 kredit (180+30 kredit)

a) a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
b) intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit, amelyből a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit,
c) a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

Az alapképzési szak képzési célja

A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények működési folyamatainak és gazdasági kapcsolatainak megismerésére, tervezésére, elemzésére. A gyakorlati tudás és tapasztalat megszerzését követően pedig képesek a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A szakképzettség területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása

345

A képzés fő területei

Tudományágak, szakterületekKredit pont
Közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek (80-90 kredit)80
Társadalomtudományi alapismeretek: (10-20 kredit)12
Gazdálkodási és menedzsment szakmai ismeretek: (70-90 kredit)76
A specializációkhoz rendelt kreditérték (legfeljebb 30 kredit)28
Szabadon választható tárgyakhoz rendelt minimális kredit (10 kredit)12
Szakmai gyakorlat20
Szakdolgozat10
Összesen:210

Szakmai gyakorlat

Az alapképzési szakon egy félévig tartó (minimum 12 hét időtartamú, nappali tagozaton 400 óra, részidős képzésben 200 óra) összefüggő szakmai gyakorlatot kell szervezni.

Kritériumtárgyak

A kritérium tárgyak teljesítése kötelező.

Testnevelés: Nappali tagozaton kritérium tárgy, mely a 2. és 3. félévben kerül meghirdetésre heti 2 órában.

Idegen nyelven hallgatandó tárgyak: Minden nappali alapképzésben résztvevő hallgatónak kritérium tárgyként fel kell vennie kettő, az egyetem által meghirdetett angol vagy német nyelvű szakmai kurzust, és teljesítenie kell az arra előírt számonkérést. Amennyiben a hallgató a kritériumtárgyat nem angol nyelven teljesítette, úgy igazolnia kell angol alapfokú nyelvtudását, a Tanulmányi- és vizsgaszabályzat vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

A képzés formái

a) Nappali
b) Levelező

Az ismeretek ellenőrzése

a) a szorgalmi időszakban tett írásbeli vagy szóbeli beszámolóval, írásbeli (zárthelyi) dolgozattal, illetve otthoni munkával készített feladat (terv, mérési jegyzőkönyv stb.) értékelésével,
b) elővizsgával,
c) a vizsgaidőszakban tett vizsgával,
d) a szigorlattal és
e) a záróvizsgával.

Félév végi értékelés adható

a) évközi jeggyel (jele: é), mind elméleti, mind gyakorlati jellegű tantárgyak esetén, a szorgalmi időszak alatti ismeret ellenőrzése alapján,
b) vizsgajeggyel (jele: v), ekkor az érdemjegy megállapítása történhet csak a vizsgán mutatott teljesítmény alapján, vagy az évközi ellenőrzések és a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével. Ez utóbbi esetben az érdemjegy megállapítása legalább 50%-ban a vizsga, legfeljebb 50%-ban a szorgalmi időszak alatti ellenőrzések alapján történik,
c) elfogadással (jele: e), amelyet a testnevelés tantárgynál kell alkalmazni (nemteljesítés esetén: „nincs elfogadva”) bejegyzéssel.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

a) végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,
b) a bíráló által elfogadott szakdolgozat.

A végbizonyítvány (abszolutórium) a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és – a nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett.

A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

A záróvizsga részei

A záróvizsga a szakdolgozat védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett vizsgákból áll. A záróvizsgát a hallgatónak lehetőleg egy napon, folyamatosan kell letenni. A záróvizsga szóbeli vizsgákból áll, a felkészülési idő tantárgyanként legalább 30 perc. A bizottság előtt egyidejűleg egy hallgató vizsgázhat.

A záróvizsgára összesen legalább 20 és legfeljebb 30 kreditpontnak megfelelő ismeretanyagot felölelő tantárgyak (tantárgycsoportok) jelölhetők ki.

A jelölt a vizsgát akkor kezdheti meg, ha a záróvizsga-bizottság szakdolgozatát legalább elégséges (2) minősítéssel elfogadta. Az elégtelen szakdolgozat kijavításának feltételeit az illetékes intézet határozza meg.

A záróvizsga eredménye

A szakdolgozatra és a záróvizsga szóbeli részére kapott érdemjegyek – a vizsgatárgyak számát figyelembe vevő – átlaga az alábbiak szerint:

A záróvizsga sikertelen, ha bármelyik kapott érdemjegy elégtelen.

Az oklevél kiadásának feltételei

a) Sikeres záróvizsga,
b) Kritériumkövetelmények teljesítése.

A végbizonyítvány megszerzésének nyelvi kritériuma a kritériumtárgy teljesítésén túl a belső szaknyelvi vizsga letétele. A belső szaknyelvi vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) B2 szintjének megfelelő nyelvtudásra és a képzés szakmai nyelvének ismeretére épül.

Kooperatív képzés lehetősége

A kooperatív képzés az egyetem nappali alapképzéséhez kapcsolódó, önkéntes, kiegészítő gyakorlati modul, amelyben az Egyetem és valamely gazdasági társaság, vállalat, intézmény együttműködnek annak érdekében, hogy az egyetemi hallgatók – a képzési célban megfogalmazottak szerint – szakmai gyakorlatot szerezzenek.

Duális képzés lehetősége

A duális képzés a gyakorlatigényes alapképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szakmailag minősített, az Egyetemmel szerződéses kapcsolatban álló vállalatoknál folyó gyakorlati képzések tantervi tartalmuknál, struktúrájuknál és a vállalatoknál töltendő, megnövelt óraszámuknál, valamint a megszerzett munkatapasztalatnál fogva növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati ismereteit és erősítik a kultúráját.

Választható specializációk

2022. szeptembere előtt felvetteknek

a) Pénzügyi menedzsment
b) Vezetőképző
c) Minőségmenedzsment

2022. szeptembere és később felvetteknek

minőségmenedzsment
pénzügyi menedzsment
vezetőképző
projektmenedzsment és B2B marketing
digitális pénzügyek specializáció

2023. szeptembere után felvettek

digitális menedzser

projektmenedzsment és B2B marketing

Életbe lépés ideje

Jelen tanterv a 2017. év szeptemberében induló szemesztertől kezdődően felmenő rendszerben alkalmazandó.

A tanterv elkészítésének forrásai

a) 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet (2016. október 17-i állapot szerint)
b) ÓE SZMSZ III. kötet: ÓE Hallgatói követelményrendszerének 1. számú melléklete: ÓE TVSZ 2016 (2016. június 28. napjától hatályos 4. verziószámú változat)