Pénzügy és számvitel alapképzési szak

Engedélyeztetés alatt!

Az alapképzési szak megnevezése

a) Magyar nyelven: pénzügy és számvitel
b) Angol nyelven: Finance and Accounting

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

Végzettségi szint: alap fokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)
Szakképzettség: közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Finance and Accounting

Képzési terület

Gazdaságtudományok

A képzési idő

7 félév (6+1)

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

210 kredit (180+30 kredit)

a) a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
b) intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit, amelyből a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit,
c) a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

Az alapképzési szak képzési célja

A képzési célja pénzügyi és számviteli szakemberek képzése, akik korszerű, nemzetközi követelményeknek megfelelő közgazdasági műveltséggel, pénzügyi és számviteli alkalmazásokhoz elméleti ténybeli és módszertani ismeretekkel rendelkeznek, képesek az adatok valósághű előállítására, hasznosítására, a tudástőke, mint szervezeti vagyon gyarapítására, a pénzügyi és számviteli rendszerek átlátására, működtetésére, fejlesztésére, stratégiai döntések meghozatalára, korszerű tervezési, gazdálkodási, elszámolási, kontrolling eljárások és módszerek alkalmazására, az intézményi feltételek formálására, nemzetközi, országos és regionális vállalkozások információs rendszerének áttekintésére, működtetésére, fejlesztési céljainak megvalósítását szolgáló helyzetfelmérésre és javaslattételre, az érdekegyeztetési folyamatok koordinálására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A szakképzettség területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása

343/0412

A képzés fő területei

Tudományágak, szakterületekKredit pont
Közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek (matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, egyéb alapozó üzleti ismeretek) 80-90 kredit81
Társadalomtudományi ismeretek (európai uniós, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) 10-20 kredit12
Pénzügyi és számviteli szakmai ismeretek (pénzügyek, jog, pénzügyi számítások és pénzügyi piacok, adózási ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi számvitel, vezetői számvitel alapjai, elemzés-ellenőrzés módszertana, üzleti tervezés, a pénzügyi és számviteli informatika, sajátos számviteli esetek, elszámolására vonatkozó ismeretek továbbá választható specializációk) 70-90 kredit44
A specializációkhoz rendelt kreditérték (legfeljebb 30 kredit)27
Szabadon választható tárgyakhoz rendelt minimális kredit (10 kredit)12
Kritériumtárgyak: testnevelés4
Szakmai gyakorlat20
Szakdolgozat10
Összesen:210

Szakmai gyakorlat

Az alapképzési szakon egy félévig tartó (minimum 12 hét időtartamú, nappali tagozaton 400 óra, részidős képzésben 200 óra) összefüggő szakmai gyakorlatot kell szervezni.

Kritériumtárgyak

A kritérium tárgyak teljesítése kötelező.
Testnevelés: Nappali tagozaton kritérium tárgy, mely a 2. és 3. félévben kerül meghirdetésre heti 2 órában.
Idegen nyelven hallgatandó tárgyak: Minden nappali alapképzésben résztvevő hallgatónak kritérium tárgyként fel kell vennie kettő, az egyetem által meghirdetett angol vagy német nyelvű szakmai kurzust, és teljesítenie kell az arra előírt számonkérést. Amennyiben a hallgató a kritériumtárgyat nem angol nyelven teljesítette, úgy igazolnia kell angol alapfokú nyelvtudását, a Tanulmányi- és vizsgaszabályzat vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

A képzés formái

a) Nappali
b) Levelező

Az ismeretek ellenőrzése

a) a szorgalmi időszakban tett írásbeli vagy szóbeli beszámolóval, írásbeli (zárthelyi) dolgozattal, illetve otthoni munkával készített feladat (terv, mérési jegyzőkönyv stb.) értékelésével,
b) elővizsgával,
c) a vizsgaidőszakban tett vizsgával,
d) a szigorlattal és
e) a záróvizsgával.

Félév végi értékelés adható

a) évközi jeggyel (jele: é), mind elméleti, mind gyakorlati jellegű tantárgyak esetén, a szorgalmi időszak alatti ismeret ellenőrzése alapján,
b) vizsgajeggyel (jele: v), ekkor az érdemjegy megállapítása történhet csak a vizsgán mutatott teljesítmény alapján, vagy az évközi ellenőrzések és a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével. Ez utóbbi esetben az érdemjegy megállapítása legalább 50%-ban a vizsga, legfeljebb 50%-ban a szorgalmi időszak alatti ellenőrzések alapján történik,
c) elfogadással (jele: e), amelyet a testnevelés tantárgynál kell alkalmazni (nemteljesítés esetén: „nincs elfogadva”) bejegyzéssel.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

a) végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,
b) a bíráló által elfogadott szakdolgozat.

A végbizonyítvány (abszolutórium) a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és – a nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett.

A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

A záróvizsga részei

A záróvizsga a szakdolgozat védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett vizsgákból áll. A záróvizsgát a hallgatónak lehetőleg egy napon, folyamatosan kell letenni. A záróvizsga szóbeli vizsgákból áll, a felkészülési idő tantárgyanként legalább 30 perc. A bizottság előtt egyidejűleg egy hallgató vizsgázhat.
A záróvizsgára összesen legalább 20 és legfeljebb 30 kreditpontnak megfelelő ismeretanyagot felölelő tantárgyak (tantárgycsoportok) jelölhetők ki.

A jelölt a vizsgát akkor kezdheti meg, ha a záróvizsga-bizottság szakdolgozatát legalább elégséges (2) minősítéssel elfogadta. Az elégtelen szakdolgozat kijavításának feltételeit az illetékes intézet határozza meg.

A záróvizsga eredménye

A szakdolgozatra és a záróvizsga szóbeli részére kapott érdemjegyek – a vizsgatárgyak számát figyelembe vevő – átlaga az alábbiak szerint:

A záróvizsga sikertelen, ha bármelyik kapott érdemjegy elégtelen.

Az oklevél kiadásának feltételei

a) Sikeres záróvizsga,
b) Kritériumkövetelmények teljesítése.

A végbizonyítvány megszerzésének nyelvi kritériuma a kritériumtárgy teljesítésén túl a belső szaknyelvi vizsga letétele. A belső szaknyelvi vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) B2 szintjének megfelelő nyelvtudásra és a képzés szakmai nyelvének ismeretére épül.

Kooperatív képzés lehetősége

A kooperatív képzés az egyetem nappali alapképzéséhez kapcsolódó, önkéntes, kiegészítő gyakorlati modul, amelyben az Egyetem és valamely gazdasági társaság, vállalat, intézmény együttműködnek annak érdekében, hogy az egyetemi hallgatók – a képzési célban megfogalmazottak szerint – szakmai gyakorlatot szerezzenek.

Duális képzés lehetősége

A duális képzés a gyakorlatigényes alapképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szakmailag minősített, az Egyetemmel szerződéses kapcsolatban álló vállalatoknál folyó gyakorlati képzések tantervi tartalmuknál, struktúrájuknál és a vállalatoknál töltendő, megnövelt óraszámuknál, valamint a megszerzett munkatapasztalatnál fogva növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati ismereteit és erősítik a kultúráját.

Választható specializációk

a) Közpénzügyek és államháztartástan specializáció
b) Digitális pénzügyek specializáció

Életbe lépés ideje

Jelen tanterv a 2024. év szeptemberében induló szemesztertől kezdődően felmenő rendszerben