MNB

MNB Kiválósági Ösztöndíj 2021/2022-es tanév II. félév

Az MNB Kiválósági Ösztöndíj célja, hogy támogassa azokat az alapszakos hallgatókat, akik nem csupán jó tanulmányi eredményekkel rendelkeznek, de a kötelező oktatási anyagon túlmenően is érdeklődnek a társadalomtudományi, gazdasági témák iránt.
2022-ben ismét kiírásra került az MNB Kiválósági Ösztöndíj Pályázat a Keleti Károly Gazdasági Kar gazdálkodási és menedzsment és vállalkozásfejlesztés szakos hallgatói számára a hallgatók eredményes kutatási és alkotói tevékenységének támogatására.

Részletek a további információkban.

Az MNB Kiválósági Ösztöndíj célja, hogy támogassa azokat az alapszakos hallgatókat, akik nem csupán jó tanulmányi eredményekkel rendelkeznek, de a kötelező oktatási anyagon túlmenően is érdeklődnek a társadalomtudományi, gazdasági témák iránt.
2021/22. tanév II. félévében ismét kiírásra került az MNB Kiválósági Ösztöndíj Pályázat a Keleti Károly Gazdasági Kar gazdálkodási és menedzsment és vállalkozásfejlesztés szakos hallgatói számára a hallgatók eredményes kutatási és alkotói tevékenységének támogatására. A pályázni jelenleg egy félévre lehet 2 db megüresedő helyre.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Pályázhatnak mindazok a 2021/2022-es tanévben gazdálkodási és menedzsment és vállalkozásfejlesztés szak nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas, vagy önköltséges finanszírozási formában tanuló hallgatók,

 • akik legalább két féléve aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek,
 • akik a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90 %-át teljesítették,
 • akik az elmúlt két egymást követő aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek,
 • az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben a megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott számtani átlaga legalább 4,00,
 • akik a kötelező oktatási anyagon túlmenően a legutóbbi két félévben tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeztek.

Az ösztöndíj mértéke 40 000 Ft/hó/fő

Az ösztöndíj időtartama

Jelen pályázati felhívás keretében a pályázók 5 havi ösztöndíjra pályázhatnak.
Az ösztöndíjas időszak 2022. február 1-2022. június 30-ig szól.

A pályázat benyújtásának módja és helye

Pályázni a Pályázati Adatlap és annak összes mellékletének a pályázat koordinátorához e-mailben történő eljuttatásával lehet.
A pályázat koordinátora
Dr. habil Garai-Fodor Mónika
Email: info@kgk.uni-obuda.hu
Tel.: +36 1 666-5201
1084 Budapest, Tavaszmező u. 17. TA I/125.

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázat benyújtási határideje: 2022. március 18. 16:00

A pályázat érvényességének vizsgálata, a pályázattal kapcsolatos hiánypótlás

A pályázatok befogadását, formai ellenőrzését és szakmai bírálatát a pályázat koordinátora végzi.
Amennyiben a pályázat hiányos, és a hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás során pótolhatók, a pályázat koordinátora a pályázót egy alkalommal, a pályázó által a pályázati adatlapon megadott e-mail címére megküldésre kerülő elektronikus értesítésben – a hibák, hiányosságok, valamint a hiánypótlás módjának egyidejű megjelölése mellett – hiánypótlásra szólítja fel.
A hiánypótlás teljesítésének határideje az értesítés pályázó e-mail címére történt megküldésétől számított 5 munkanap, de legkésőbb 2022. március 25. 12:00
Hiánypótlásnak nincs helye, ha

 • a pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn túl nyújtotta be a pályázatát,
 • a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.

Amennyiben a Pályázó nem pótolja a hiányosságokat vagy nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon teszi, vagy nem a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőre tett eleget, akkor a benyújtott pályázata érvénytelennek minősül. A pályázat koordinátora az érvénytelenség tényéről, annak okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a pályázónak.
Érvénytelen a pályázat, ha

 • a pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn túl nyújtotta be a pályázatát,
 • a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek,
 • a pályázat olvashatatlan, illetve hamis adatot tartalmaz,
 • a pályázó hiánypótlás keretében sem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon, vagy nem a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőre tett eleget,
 • nem maga a jogosult nyújtotta be a pályázatot.

A pályázat elbírálásának főbb szempontjai

A beérkezett pályázatok értékelésekor a tanulmányi teljesítményt 70%-os, a tudományos tevékenységet (publikáció, tudományos diákköri dolgozat, nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel és szakkollégiumi tevékenység) 20%-os, a közéleti, közösségi tevékenységet 10%-os arányban veszi figyelembe a pályázatok elbírálója.

Az elbírálás határideje, a pályázat eredményéről történő értesítés módja, határideje

Az érvényesen benyújtott, befogadott pályázatot a pályázat koordinátora értékeli. Döntéséről a pályázókat a pályázati adatlapon megadott e-mail címekre megküldésre kerülő elektronikus levélben értesíti.
A támogatási döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.