Kreditelismerés – marketing mesterszak

A mesterképzés sikeres elvégzéséhez szükséges olyan szakmai ismeretek megléte, melyeket a felvételiző korábbi tanulmányai során már elsajátított. A kreditelismerési eljárás keretében a jelentkező előzetesen, még felvételi jelentkezése előtt, vagy már a felvételi eljárás időszakában tájékozódhat arról, hogy eddigi tanulmányai során szerzett ismereteire mekkora mértékben alapozhat, esetleg kell-e kiegészítő tanulmányokat folytatnia. A kreditelismerési eljárás keretében kérheti annak igazolását, hogy a Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar marketing mesterképzési szakra történő belépés előfeltételeként meghatározott ismeretekkel rendelkezik.

A mesterképzés bemeneti feltételeként szükséges kreditek elismerésére az alábbi szempontok szerint számíthat:

 • Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, a nemzetközi gazdálkodás, a kereskedelem és marketing, valamint a műszaki menedzser alapképzési szak.
  (A kérelemhez a diploma másolatát és az index másolatát kérjük csatolni.)
 • A bemenethez az alábbiakban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok:
  (A kérelemhez a diploma másolatát – ha van – és az index vagy az oklevélmelléklet másolatát kérjük csatolni.)
  • az emberi erőforrások,
  •  a turizmus-vendéglátás,
  • az alkalmazott közgazdaságtan,
  • a gazdaságelemzés,
  • a közszolgálati,
  • az üzleti szakoktató alapképzési szak.

Az alábbiakban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján Óbudai Egyetem KGK Kreditelismerési Bizottsága elfogad.

A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan a felvételtől számított két féléven belül, a HKR-ben meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A marketing mesterszakra történő jelentkezéshez minimum 30 kredit értékű sikeres előzetes tanulmányok szükségesek az alábbi megoszlásban:

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 8-12 kredit;
 • elméleti közgazdaságtani ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, regionális gazdaságtan, gazdaságtörténet) területéről 8-12 kredit;
 • üzleti szakmai ismeretek (vállalatgazdaságtan, vállalati pénzügy, marketing, számvitel, vezetés-szervezés, emberi erőforrás) területéről 10-14 kredit.

Az ismeretkörök természetesen eltérő tantárgycímekben is megjelenhetnek a különféle képzési programokban. Ennek igazolása az Ön feladata, a felsőoktatási intézmény által hivatalosan igazolt, részletes tantárgyleírásnak a kérelemhez való csatolásával. Ezt utólag is beküldheti.

A kérelemhez a következő dokumentumokat kérjük mellékelni:

 • sikeres záróvizsgával – nem az OE-KGK-nál – befejezett tanulmányok esetén a teljes leckekönyv vagy az oklevélmelléklet szkennelt vagy papíralapú másolatát,
 • még nem befejezett – nem az OE-KGK-nál folytatott – tanulmányok esetén a felsőoktatási intézmény által hitelesített elektronikus indexmásolat vagy hitelesített kreditigazolás szkennelt vagy eredeti példányát,
 • OE-KGK-nál sikeres záróvizsgával befejezett főiskolai vagy alapképzési tanulmányok esetén a megszerzett alapképzési vagy főiskolai oklevél (ennek hiányában a záróvizsga igazolás) másolatát,
 • nem befejezett (elbocsátással lezárt), de a kreditelismerés szempontjából releváns felsőoktatási tanulmányok esetén az adott képzéshez kiadott teljes leckekönyv szkennelt vagy papíralapú másolatát,
 • amennyiben tanulmányai során Önnek egyes tárgyakat más képzés során történt teljesítés alapján (átvételt, új felvételt követő akkreditációval, vagy párhuzamos tanulmányok beszámításával) ismertek el, a tantárgy sikeres elvégzésére vonatkozó dokumentum másolatát,
 • amennyiben a tantárgynév eltér a fenti elnevezésektől, a felsőoktatási intézmény által hitelesített, részletes tantárgyleírást.


  Amennyiben az OE-KGK-nál a jelentkezés félévében fejezi be tervezetten tanulmányait sikeres záróvizsgával, akkor elegendő csak a kreditelismerési kérelmet kitöltenie, és eljuttatnia a bíráló bizottságnak. Az OE többi karán (AMK, BGK, KVK, NIK,RKK) folytatott tanulmányok esetén a fent jelzett megfelelő dokumentumokat csatolnia kell a kérelméhez!

A kérelem benyújtásának módja:

 1. Elektronikusan a info@kgk.uni-obuda.hu címre várjuk a kitöltött és aláírt kérelem szkennelt változatát, az index minden oldalának szkennelt változatával együtt.

A kérelem benyújtásának határideje:


Javasoljuk az előzetes kreditelismerési eljárás kérelmezését, így a jelentkezési határidő előtt információt kap arról, hogy sikeres felvételi esetén mekkora kreditértékű előzetes ismeretek kerülnek beszámításra a tanulmányokba.

Azon felvételizőknek, akik előzetesen nem kérik az eljárás lefolytatását, a beszámítható kreditek a felvételi eljárás során kerülnek megállapításra. Ebben az esetben az aktuális határidő a felvi.hu oldalon kerül megadásra.

Felhívjuk figyelmét, hogy a szakra történő felvétele esetén a benyújtott dokumentumok hitelességét az 1. félévre való beiratkozáskor ellenőrizzük. Az eredeti dokumentumokat szíveskedjen magával hozni a beiratkozáshoz!

A kreditek befogadásáról a Keleti Károly Gazdasági Kar illetékes bizottsága dönt, és erről Önt – a felvételi eljárásban rögzített határidőkre is tekintettel – írásban értesíti.

A kreditelismerési eljáráshoz szükséges kérelem űrlapját innen letöltheti!