Kreditelismertetés mérnököknek

A mesterképzés sikeres elvégzéséhez szükséges olyan szakmai ismeretek megléte, melyeket a felvételiző korábbi tanulmányai során már elsajátított.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet értelmében a vállalkozásfejlesztés mesterszakon megváltoztak a kreditelismerésre vonatkozó előírások, így már nincs lehetőség különbözeti tárgyak teljesítésére. A 2017 szeptemberétől induló képzésre már csak azok a hallgatók nyernek felvételt, akik az előírt ismeretkörökből legalább 30 kreditet teljesítettek korábbi tanulmányaik során.

Amennyiben Ön az Óbudai Egyetem informatikai vagy műszaki karain folyó alapképzés után szeretne a mesterképzésre jelentkezni, akkor a mesterképzés bemeneti feltételeként szükséges kreditek elismerésére az alábbi szempontok szerint számíthat:

A Vállalkozásfejlesztés mesterszakra történő jelentkezéshez minimum 30 kredit értékű sikeres előzetes tanulmányok szükségesek az alábbi megoszlásban:

 • módszertani alapozó ismeretek: 8 kredit
  Itt a hallgatók a Matematika I tárgyat 6 és a Matematika II tárgyat további 6 kredittel beszámíttatva (túl)teljesítik a minimum követelményt.
 • elméleti-gazdaságtani alapozó ismeretek: 10 kredit
  Az alapszakon hallgatott Mikroökonómia tárgyat 3, a Makroökonómia tárgyat további 3 kredittel számoljuk be előkövetelményként, azonban szükség van a Pénzügytan különbözeti tárgy (4 kredit) teljesítésére, amelyre blended learning formában lesz lehetőség teljesíteni.
  A tárgyat a Neptun rendszeren keresztül kell felvenniük.
 • egységes üzleti alapozó ismeretek: 12 kredit
  Az alapszakon hallgatott Vállalatgazdaságtan I és II tárgyat 2-2 kredittel, a Menedzsment alapjai tárgyat 3 kredittel számoljuk be előkövetelményként. Szükség van azonban a Számvitel alapjai tárgy (5 kredit) teljesítésére is, amit különbözeti tárgy keretében tömbösített formában hallgathatnak.
  A tárgyat a Neptun rendszeren keresztül kell felvenniük. A különbözeti tárgyak elvégzése után a jelentkezők kreditelismerési eljáráson esnek át, melynek keretében a jelentkező előzetesen, még felvételi jelentkezése előtt, vagy már a felvételi eljárás időszakában tájékozódhat arról, hogy eddigi tanulmányai során szerzett ismereteire mekkora mértékben alapozhat. A kreditelismerési eljárás keretében kérheti annak igazolását, hogy az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar vállalkozásfejlesztés mesterképzési szakra történő belépés előfeltételeként meghatározott ismeretekkel rendelkezik.

A honlapról letölthető a kreditelismerési eljáráshoz szükséges kérelem űrlapja.

A kérelemhez a következő dokumentumokat kérjük mellékelni:

 • sikeres záróvizsgával befejezett tanulmányok esetén a teljes leckekönyv vagy az oklevélmelléklet szkennelt vagy papíralapú másolatát,
 • még nem befejezett tanulmányok esetén a felsőoktatási intézmény által hitelesített elektronikus indexmásolat vagy hitelesített kreditigazolás szkennelt vagy eredeti példányát,
 • nem befejezett (elbocsátással lezárt), de a kreditelismerés szempontjából releváns felsőoktatási tanulmányok esetén az adott képzéshez kiadott teljes leckekönyv szkennelt vagy papíralapú másolatát,
 • amennyiben tanulmányai során Önnek egyes tárgyakat más képzés során történt teljesítés alapján (átvételt, új felvételt követő akkreditációval, vagy párhuzamos tanulmányok beszámításával) ismertek el, a tantárgy sikeres elvégzésére vonatkozó dokumentum másolatát,
 • amennyiben a tantárgynév eltér a fenti elnevezésektől, a felsőoktatási intézmény által hitelesített, részletes tantárgyleírást.

A kérelem benyújtásának módja:
1. Elektronikusan a info@kgk.uni-obuda.hu címre várjuk a kitöltött és aláírt kérelem szkennelt változatát, az index minden oldalának szkennelt változatával együtt.
2. Postán a következő címre várjuk a kérelmet és mellékleteit:
Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Kreditelismerési Bizottsága, 1444 Budapest, Pf. 273.
A kérelem benyújtásának határideje:

Javasoljuk az előzetes kreditelismerési eljárás kérelmezését, így a jelentkezési határidő előtt információt kap arról, hogy sikeres felvételi esetén mekkora kreditértékű előzetes ismeretek kerülnek beszámításra a tanulmányokba. Azon felvételizőknek, akik előzetesen nem kérik az eljárás lefolytatását, a beszámítható kreditek a felvételi eljárás során kerülnek megállapításra.

Felhívjuk figyelmét, hogy a szakra történő felvétele esetén a benyújtott dokumentumok hitelességét az 1. félévre való beiratkozáskor ellenőrizzük. Az eredeti dokumentumokat szíveskedjen magával hozni a beiratkozáshoz!

A kreditek befogadásáról a Keleti Károly Gazdasági Kar illetékes bizottsága dönt, és erről Önt – a felvételi eljárásban rögzített határidőkre is tekintettel – írásban értesíti.

A kreditelismerési eljáráshoz szükséges kérelem űrlapját innen letöltheti!