Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak

Jelenlegi hely

Érvényes: 2017. szeptember 1-től.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet értelmében a vállalkozásfejlesztés mesterszakon megváltoztak a kreditelismerésre vonatkozó előírások, így már nincs lehetőség különbözeti tárgyak teljesítésére. A 2017 szeptemberétől induló képzésre már csak azok a hallgatók nyernek felvételt, akik az előírt ismeretkörökből legalább 30 kreditet teljesítettek korábbi tanulmányaik során.

1. A mester szak megnevezése:

  a) Magyar nyelven: Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak
  b) Angol nyelven: Business Development

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

  a) Végzettségi szint: mester fokozat (master, rövidítve: MSc).
  b) Szakképzettség: okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon
  c) A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Business Development

3. Képzési terület: Gazdaságtudományok.

4. A mesterképzési szak képzési célja

  A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik az elsajátított, nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására. Az elsajátított magas szintű vállalkozásfejlesztési (innovációs) elméleti és módszertani ismeretanyag, a mester szintű üzleti ismeretek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában a mesterszakon végzettek alkalmasak a gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is. Megszerzett ismereteik alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

5. Képzési idő

  nappali tagozat: 4 félév, 1400 kontakt óra
  levelező tagozat: 4 félév, 375 kontakt óra

6. Megszerzendő kreditek száma

  Tudományágak, szakterületek (kredit előírás) Kredit pont
  Gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek (25-35 kredit) 27
  Vállalkozásfejlesztési szakmai ismeretek: (35-45 kredit) 42
  Szakterületi ismeret: (25-35 kredit) 36
  Diplomamunka 15
  Összesen: 120

7. Nyelvi követelmények, nyelvi képzés

  A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy egy élő idegen nyelvből* államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi nyelvvizsga vagy egy élő idegen nyelvből* államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga letétele, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges
  *A TVSZ 6. §-a alapján az egyetem a német, spanyol, olasz, francia, portugál, orosz nyelvek valamelyikéből letett, a szakok képzési és kimeneti követelményeiben az oklevél kiadásához előírt szintű nyelvvizsgát fogadja el az oklevél kiadásának feltételeként.

8. A képzés formái

  a) nappali
  b) levelező

9. Az ismeretek ellenőrzése

  a) évközi jegy (jele: é), mind elméleti, mind gyakorlati jellegű tantárgyak esetén, a szorgalmi időszak alatti ismeret ellenőrzése alapján,
  b) vizsga (jele: v), ekkor az érdemjegy megállapítása történhet csak a vizsgán mutatott teljesítmény alapján, vagy az évközi ellenőrzések és a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével. Ez utóbbi esetben az érdemjegy megállapítása legalább 50%-ban a vizsga, legfeljebb 50%-ban a szorgalmi időszak alatti ellenőrzések alapján történik,
  c) záróvizsga (jele: zv)

10. A záróvizsgára bocsátás feltételei

  a) Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése
  b) Két bíráló által elfogadott diplomamunka

  A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket — a nyelvi követelmény teljesítése, a diplomamunka elkészítése kivételével — teljesítette, és a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditet megszerezte.

  A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, illetve a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

11. A záróvizsga részei

  A záróvizsga a diplomamunka védéséből és a tantervben előírt tárgyak alapján képzett komplex szóbeli vizsgából áll (felkészülési idő legalább 30 perc), amelyet a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letennie. A záróvizsga során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.
  A komplex vizsga anyaga felöleli a Vezetői gazdaságtan, a Vezetői számvitel és kontrolling, a Szervezetfejlesztés gyakorlata, a Vállalati stratégia, a Termelés- és innováció menedzsment és a Pénzügyi elemzés ismereteket.

12. A záróvizsga eredménye

  A diplomamunka védésére kapott jegy, valamint a szóbeli vizsgán kapott jegy átlagaként kerül kiszámításra a záróvizsga érdemjegye.
  A diplomamunka érdemjegye a két bíráló által adott jegyek számtani átlagából és a dolgozat szóbeli védésével megszerzett jegyből számított számtani átlag kerekített értéke.

13. Az oklevél kiadásának feltétele

  a) Sikeres záróvizsga
  b) Nyelvi követelmény teljesítése

14. Hatálybalépés ideje

  Jelen tanterv a 2017. év szeptemberében induló szemesztertől kezdődően felmenő rendszerben alkalmazandó.

15. A tanterv elkészítésének forrásai

  a) 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet (2016. október 17-i állapot szerint); 14. Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak pont szerint
  b) ÓE SZMSZ III. kötet: ÓE Hallgatói követelményrendszerének 1. számú melléklete: ÓE TVSZ 2016 (2016. június 28. napjától hatályos 4. verziószámú változat)

Mintatanterv
Mintatantervek

Utolsó frissítés: 2017.01.02.