Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés (FOSZK)

Jelenlegi hely

Érvényes: 2017. szeptember 1-től.

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése

  a) Magyar nyelven: gazdálkodási és menedzsment
  b) Angol nyelven: Business Administration and Management

2. A szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

  a) Szakképzettség: felsőfokú gazdasági menedzser-asszisztens
  b) A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Business Administration Assistant Specialized in Small and Medium Enterprises)

3. Képzési terület: Gazdaságtudományok

4.A képzési idő félévekben: 4 félév

5.A felsőoktatási szakképzés megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

  a) A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
  b) Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésbe: egy félév legalább 560 óra, részidejű képzésben a szakmai gyakorlat: 6 hét, legalább 240 óra: részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét.
  c) A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

6. A felsőoktatási szakképzés célja

  A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a munka- és ügyvitelszervezési eljárásokkal, a döntéstámogatás és a kontrolling módszertani alapjaival, az információs és a kommunikációs technikákkal.

7. A képzés fő területei

 • Valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit
 • A képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit
 • A szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit.


8. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei

  A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

9. Idegennyelvi és szaknyelvi követelmények

  Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programjában határozza meg.

10. A képzés formája: Nappali

11. Az ismeretek ellenőrzése

  a) a szorgalmi időszakban tett írásbeli vagy szóbeli beszámolóval, írásbeli (zárthelyi) dolgozattal, illetve otthoni munkával készített feladat (terv, mérési jegyzőkönyv stb.) értékelésével,
  b) elővizsgával,
  c) a vizsgaidőszakban tett vizsgával,

12. Félév végi értékelés adható

  a) évközi jeggyel (jele: é), mind elméleti, mind gyakorlati jellegű tantárgyak esetén, a szorgalmi időszak alatti ismeret ellenőrzése alapján,
  b) vizsgajeggyel (jele: v), ekkor az érdemjegy megállapítása történhet csak a vizsgán mutatott teljesítmény alapján, vagy az évközi ellenőrzések és a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével. Ez utóbbi esetben az érdemjegy megállapítása legalább 50%-ban a vizsga, legfeljebb 50%-ban a szorgalmi időszak alatti ellenőrzések alapján történik,

13. Életbe lépés ideje

  Jelen tanterv a 2017. év szeptemberében induló szemesztertől kezdődően felmenő rendszerben alkalmazandó.

14. A tanterv elkészítésének forrásai

  a) 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet (2016. október 17-i állapot szerint)
  b) ÓE SZMSZ III. kötet: ÓE Hallgatói követelményrendszerének 1. számú melléklete: ÓE TVSZ 2016 (2016. június 28. napjától hatályos 4. verziószámú változat)

Utolsó frissítés: 2017.01.02.